کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی حتما چک شود و یک سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپیراهنپهناقدکتپهنای کتآستین
۳-۶۳۹۲۲۱۹۲۳۲۲
۶-۹۴۳۲۳۲۰۲۵۲۴
۹-۱۲۴۵۲۴۲۱۲۶۲۶
۱۲-۱۸۴۹25۲۲۲۷۲۷
۱۸-۲۴۵۱26۲۴۲۸۲۸
۲-۳۵۴28۲۵۳۰۳۱