کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه دورس

سانت های جدول سایزی قبل از خرید چک شود و ۱-۲سانت خطا ر نظر بگیرید

سایزقدبادیپهناقدشلوار
۶-۹۴۲۲۵۳۸
۹-۱۲۴۴۲۶۴۲
۱۲-۱۸۴۵۲۷۴۵
۱۸-۲۴۴۹۲۸۴۸
۲۴-۳۶۵۱۳۰۵۲