کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

قبل از خرید حتما سانت ها چک شود

حدودا یک الی دوسانت خطای اندازه گیری درنظر بگیرید

سایز بستگی به جثه دارد

سایزبندیقد سرهمیسرشانه تا فاقپهنا
0-353۳۸۲۳
3-658۴۱۲۵
6-126242۲۶
12-186644۲۷
18-247046۲۹