کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
3 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود و ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدبلوزپهنا قدشلوار 
136 ۳۰ ۴۹ 
240 ۳۲ ۵۲ 
343 ۳۳ ۵۹ 
447 ۳۴ ۶۳ 
550 ۳۵ ۶۹ 
652 ۳۶ ۷۳