کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود و ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدسارافونپهنای سازافونپهنای کت
1۳۶۲۲۲۴
2۳۹۲۳۲۴
3۴۱۲۵۲۷