کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه دورس 

سانت های جدول سایزی چک شود و ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدسویشرتپهنااستینقدشلوار
۳۵۳۴303046
۴۰39333452
۴۵۴۴353964