کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
3 رنگ

جنس ۴فصل

سفید قد فاق تا آخر ۲۰ و ۲۷        سایز ۳ماه تا ۱سال و ۱تا۲سال

طوسی و مشکی  قدفاق تا آخر۴۱و۵۱     ۲تا۳ سال  و۳تا۴سال