کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه داخل کرکی

سانت های جدول سایزی چک شودو۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدپهنا
۳۴۰ ۳۶ 
۴۴۲ ۳۸ 
۵ ۴۵۴۰ 
۶۴۸ ۴۲