کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس بافت ریز پنبه 

سایزقدپهنااستین
12۲۵۲۶۲۵
18۲۸۲۷۲۸