کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه داخل کرکی

سانت های جدول سایزی چک شود ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایز بستگی به جثه دارد

سایزقدسویشرتپهناقدشلوار
۹-۱۲۳۳۲۹۴۵
۱۲-۱۸۳۶۳۱۴۸
۱۸-۲۴۳۸۳۲۵۱
۲۴-۳۶۴۱۳۴۵۵