کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایز چک شود ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدبادیپهنا
۰-۳۳۵۲۱
۳-۶۳۸۲۲
۶-۹۴۰۲۳
۹-۱۲۴۴۲۴
۱۲-۱۸۴۷۲۵
۱۸-۲۴۵۰۲۵