کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپهنا
۱-۲۴۵۲۶
۲-۳۴۸۲۸
۳-۴۵۳۲۹