کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
5 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول چک شود ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپهنا
1-2۴۴۲۵
2-3۴۹۲۶
3-4۵۵۲۸