کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس پنبه جودون

سانت های جدول سایزی چک شود ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپهنا
۹-۱۲۴۲۲۳
۱۲-۱۸۴۶۲۵
۱۸-۲۴۴۹۲۶
۲۴-۳۶۵۲۲۷