کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
5 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپهناقدشلوار
۱-۲۳۸۲۹۵۲
۲-۳41۳۱۵۵
۳-۴44۳۴۶۰