کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدبلوزپهناقدبیلرسرشانه تا فاقپهنای بیلر
۶-۹34۲۵۵۲۴۲۲۹
۹-۱۲۳۸۲۶۵۶۴۴۳۱
۱۲-۱۸۴۰۲۷۵۸۴۶۳۲
۱۸-۲۴۴۳۲۸۶۱۴۷۳۴