کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدتیشرتپهناقدشلوار
3-6302438
۶-۹۳۳۲۶۴۱
۹-۱۲۳۵۲۷۴۴
۱۲-۱۸۳۸۲۸۴۷