کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدتیشرتپهناقدشلوار
۱-۲۳۶۲۶۴۷
۲-۳۳۹۲۸۵۲
۳-۴۴۲۳۰۵۷