کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپهنا
۱-۲۴۰۲۸
۲-۳۴۵۲۹
۳-۴۵۰۳۰