کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سایز بستگی به جثه دارد

سانت های جدول چک شود ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدبلوزپهناقدشلوار
۳۵۳۴۲۸۴۶
۴۰۳۸۳۲۵۳
۴۵۴۴۳۴۶۰
۵۰۴۸۳۶۶۶