کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود

سایز بستگی به جثه دارد

۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدتیشرتپهناقدشلوارک
۳۵۳۵۳۰۳۰
۴۰۴۰۳۳۳۵
۴۵۴۵۳۶۴۰