کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس سوپر نخ

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپهنا
۱۴۱۲۵
۲۴۴۲۶
۳۴۹۲۸