کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس کتان تافته

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپهناقدشلوارک
۱۲-۱۸۳۳۲۹۳۲
۱۸-۲۴۳۵۳۱۳۶
۲-۴۳۸۳۳۳۹
۴-۶۴۱۳۵۴۴