کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه 

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدتیشرتپهناقدشلوارک
۳۰۳۱۲۵۳۰
۳۵۳۴۲۷۳۵
۴۰۴۰۳۰۴۰
۴۵۴۵۳۲۴۵