کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپهناقدشلوار
۲۳۴۲۷۴۹
۳37۲۹۵۴
۴42۳۱۶۰
۵44۳۳۶۶
۶50۳۶۷۵