کلکسیون: بچگانه
145,000 تومان
تعداد رنگ
5 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدبلوز پهنا
۳۰۳۰۲۶
۳۵۳۵۲۸
۴۰۴۰۳۰
۴۵۴۵۳۳