کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
3 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدبلوزپهنا
۱۲-۱۸۳۱۲۶
۱۸-۲۴۳۵۲۸
۲-۴۳۸۲۹
۴-۶۴۳۳۱