کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
5 رنگ

مناسب حدودا ۱ تا ۶سال