کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدرکابیپهناقدشورت
s۴۲۲۹۲۲
m۴۶۳۲۲۴
L۵۰۳۵۲۶
xl۵۳۳۹۲۸