کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
6 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدشوار
034
۱36
۲۳۸
۳۴۱
۴۴۵
۵۵۰