کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود ۱-۲سانت خطا در نظر بگیرید

سایزقدپیراهنپهنا
۱-۲۴۳۲۷
۲-۳۴۸۲۸
۳-۴۵۳۳۰