کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه دورس

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدپهناشلوار
۳۰3125۴۰
۳۵35۲۷45
۴۰40۳۱۵۰
۴۵۴۵۳۲۵۷