کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
3 رنگ

جنس پنبه 

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدبلوزپهناقدشلوار
۳۰۳۰۲۵۳۹
۳۵۳۵۲۷۴۶