کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه دورس

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدبلوزپهناقدشلواز
۳۵۳۷۳۳۵۰
۴۰۴۲۳۵۵۵
۴۵۴۶۳۹۶۲