کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه دورس

جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدهودیپهناشلوار
۳۵۳۵۳۲۵۰
۴۰۴۰۳۴۵۶
۴۵۴۴۳۷۶۴