کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه دورس

سانت های جدول سایزی چک شود ۱-۲سامت خطا در نظر بگیرید

سایزقدهودیپهناقدشلوار
۱۳۶۳۰۴۹
۲۴۰۳۲۵۳
۳۴۲۳۵۵۷
۴۴۴۳۷۶۲