کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چکشود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدسرهمیپهناسرشانه تا فاق
۳۵۳۲۴۳۷
۶۵۸۲۶۴۰
۱۲۶۳۲۷۴۲
۱۸۶۷۲۸۴۴
۲۴۷۱۲۹۴۶