کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس بافت نرم و گرم

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدبافتپهناآستین
۱۱۰۴۱۳۱۲۹
۱۲۰۴۳۳۳۳۱
۱۳۰۴۵۳۵۳۳
۱۴۰۴۷۳۸۳۶
۱۵۰۵۰۳۹۳۹