کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس خزنرم و گرم و آستردار

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدازسرشانهپهنا
۶۳۰۳۱
۸۳۱۳۲
۱۰۳۳۳۳
۱۲۳۴۳۴