کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس پنبه دورس

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدبلوزپهناقدشلوار
۶-۱۲۳۱۲۷۴۱
۱-۲۳۴۲۹۴۵
۲-۳۳۶۳۰۴۹
۳-۴۳۸۳۲۵۴
۴-۵۴۱۳۳۵۸