کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس نخ پنبه و مناسب حدودا 9ماه تا 24 ماه میباشد.

قبل از خرید انذازه ها چک شود

سایزقدبلوز از سرشانهپهناقدشلوار
3312640
4352744
5382847