تعداد رنگ
1 رنگ

جنس نخ پنبه و مناسب حدودا 3 ماه تا 15 ماه میباشد

قبل از خرید اندازه هارا چک کنید

سایزقدبلوز از سرشانهپهناقدشلوار
1302337
23224.538
33326.539