کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس پنبه بیسکوئیتی

سانت های جدول چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدتیشرتپهناقدشلوارک
۳۵۳۳۲۸۲۵
۴۰۳۸۳۱۳۱
۴۵۴۳۳۳۳۸