کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
3 رنگ

جنس کبریتی کشی

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدتاپپهناقدشلوار
۳۰۲۶۲۰۳۵
۳۵۲۹۲۲۴۰
۴۰۳۴۲۴۴۵