کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس پنبه 

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدتیشرتپهناقدشلوارک
۳۵۳۵۲۷۳۸
۴۰۳۹۳۰۴۳
۴۵۴۴۳۳۴۹