کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس موسلین

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت هطا در نظربگیرید

سایزقدکراپپهناقدشلوارک
1۳۲۳۰۲۳
2۳۵۳۱۲۶
3۳۷۳۲۲۸
4۴۰۳۵۳۰