کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
4 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدکراپپهنا
۴۰۳۰۳۲
۴۵۳۴۳۴
۵۰۴۲۳۶
۵۵۴۵۳۹
۶۰۵۰۴۳