کلکسیون: بچگانه
255,000 تومان
تعداد رنگ
7 رنگ

جنس پنبه

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزسرشانه تا فاقپهنا
۶-۹۳۹۲۷
۹-۱۲۴۱۲۹
۱۲-۱۸۴۴۳۰
۱۸-۲۴۴۶۳۱
۲۴۴۸۳۳