کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
2 رنگ

جنس موسلین

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت خطا در نظربگیرید

سایزقدپیراهنپهنا
۱۴۳۲۹
۲۴۷۳۰
۳۵۱۳۱
۴۵۶۳۲