کلکسیون: بچگانه
تعداد رنگ
1 رنگ

جنس موسلین

سانت های جدول سایزی چک شود۱-۲سانت هطا در نظربگیرید

سایزقدبلوزپهناقدشلوارک
1۳۰۲۸۲۹
2۳۳۳۰۳۳
3۳۶۳۱۳۶
4۳۸۳۳۳۹